ALGEMENE VOORWAARDEN

FLOR LATINA ENTERTAINMENT

De Algemene Voorwaarden zijn bedoelt om voor u als Opdrachtgever en voor voor ons als Opdrachtnemer duidelijkheid te geven en wederzijdse duidelijke afspraken te maken. Zo is het voor u bekend wat wij u bieden en wat voor regelingen wij met u kunnen treffen. Onderstaand een uitleg van onze voorwaarden. En uiteraard gaan we er vanuit dat alles in goede harmonie plaats zal vinden.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Flor Latina Entertainment zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Eventuele parkeerkosten, dan wel gemaakte vervoerskosten voorafgaand, tijdens of na de overeengekomen dienst vallen voor rekening van de Opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden
Betalingen dienen minimaal veertien dagen voorafgaand aan het optreden te geschieden of indien expliciet aangegeven binnen 14 dagen na factuurdatum.
In de meeste gevallen zal er een betalingsafspraak worden gemaakt waarbij eerst de helft (50%) van het afgesproken bedrag wordt betaald en na het optreden de andere helft (50%).
Uiteraard zal bij iedere overeenkomst de betaltingsregeling in goed overleg worden vastgesteld. En zal er zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en mogelijkheden van de klant.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever in verzuim, welke rechtelijke gevolgen heeft of kan hebben voor de Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud
1. Het door Flor Latina Entertainment geleverde blijft in eigendom van Flor Latina Entertainment en mag niet doorgespeeld of doorverkocht worden aan derden.
2. De Opdrachtgever garandeert het voorkomen en vervaardiging van geluids- en/of beeldopnamen, het gebruik van naam, beeltenis of logo van de artiest of verkoop van producten met vermeldingen hiervan zonder schriftelijke toestemming van Flor Latina Entertainment voor, tijdens en na de overeengekomen dienst. Het publiciteitsmateriaal van de artiest, dat door Flor Latina Entertainment ter beschikking is gesteld, zal uitsluitend worden gebruikt om bekendheid te geven aan het overeengekomen optreden.

Aansprakelijkheid
1. Flor Latina Entertainment treedt op als bemiddelaar en is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door Flor Latina Entertainment, door hen ingestelde personen ter uitvoering van de diensten of doordat Flor Latina Entertainment uitgegaan is van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Flor Latina Entertainment behoudt zich het recht voor aanvang de overeenkomst op te schorten, totdat de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen en, voor zover van toepassing, de eerste termijnfactuur nog niet is voldaan.
2. Flor Latina Entertainment is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Overmacht
1. Ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere belemmerende oorzaken ter voorkoming van de overeengekomen dienst van de artiest(en) vallen onder overmacht voor Flor Latina Entertainment. Flor Latina Entertainment verplicht zich de Opdrachtgever indien mogelijk zo spoedig mogelijk hierover in te lichten.
2. Indien Flor Latina Entertainment alsmede betrokken artiesten gebonden zijn om de opdracht op een niet overdekte locatie, openbare buitenlocatie of een onafgedekt open podium uit te voeren, vallen slechte weersomstandigheden tevens onder overmacht. Ten tijde van regenval, temperaturen van onder de 15 graden Celsius of lagere gevoelstemperaturen, dient er een passende oplossing gezocht te worden voor de overeenkomst.
3. In geval er ontbinding naar aanleiding van overmacht plaatsvindt, dient de Opdrachtgever de onkostenvergoeding aan Flor Latina Entertainment alsook de aan de overeenkomst gebonden artiesten en/of musici te vergoeden.